rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Rodičovská

Rodičovská

 
Aktualizováno podle nejnovější právní úpravy z roku 2012.

Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno.

Má na něj nárok matka dítěte po skončení mateřské dovolené a otec od narození dítěte.

Délka rodičovské dovolené závisí na rozhodnutí rodičů, maximálně však trvá do 3 let dítěte (do té doby má rodič nárok na speciální ochranu na trhu práce). Rodičovská dovolená není automaticky vázaná na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je možné čerpat do 4 let věku dítěte. Chce-li matka nebo otec dítěte zůstat doma a čerpat tento příspěvek, musí se dohodnout se zaměstnavatelem na neplaceném volnu. Zaměstnavatel však není této žádosti povinen vyhovět. Je zcela na uvážení zaměstnavatele zda neplacené volno poskytne, zaměstnankyně ani zaměstnanec na něj nemají nárok. Pokud zaměstnavatel neplacené volno neposkytne, musí se po dosažení 3 let věku dítěte vrátit do zaměstnání. Dohodu o neplaceném volnu je žádoucí sepsat písemně.

Rodičovskou dovolenou mohou otec i matka čerpat současně, nebo se na ní střídat, nebo ji může čerpat jenom jeden z nich. Rodiče se mohou střídat i v pobírání rodičovského příspěvku.

Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit podle aktuální situace rodiny, ale až po 3 celých, po sobě jdoucích, kalendářních měsících, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen.

Celková výše rodičovského příspěvku tvoří 220 000 Kč. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho jej budou pobírat, a podle toho se upraví jeho výše, přičemž platí, že rodičovský příspěvek nesmí tvořit více než 70% předchozího výdělku a nesmí činit více než 11 500 Kč měsíčně.

Rodič pobírající rodičovský příspěvek se může věnovat výdělečné činnosti – pobírání rodičovského příspěvku to nijak neovlivní.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině do věku maximálně 4 let. Nárok na RP má i osoba, která převzala dítě do trvalé péče. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která má umožnit celodenní péči o dítě. Při poskytování rodičovského příspěvku jsou omezeny návštěvy předškolních zařízení pro děti, na které rodiče rodičovský příspěvek čerpají. Děti mladší dvou let mohou navštěvovat zařízení péče maximálně 46 hodin měsíčně. U dětí nad dva roky se NOVĚ docházka do předškolních zařízení nesleduje. Rodiče, kterým vznikl nárok na rodičovský příspěvek do 31. 12. 2011, musí dodržovat nařízení, které bylo v té době v platnosti (tj. dítě mladší 3 let může navštěvovat zařízení do předškolní děti maximálně 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, dítě od 3 let může navštěvovat zařízení pro předškolní děti maximálně 4 hodiny denně nebo maximálně 5 celých dnů v měsíci), ledaže by rodič přešel na novou právní úpravu (viz níže).

Čerpání rodičovské dovolené nesmí zaměstnavatel odmítnout.

Existuje několik způsobů, jak rodičovskou dovolenou čerpat: v celku (buď do tří let dítěte, nebo podle rozhodnutí rodičů méně), nebo přerušovaně (rodiče se vrátí na čas do svého zaměstnání a pak zase nastoupí na rodičovskou).

I když forma žádosti o rodičovskou dovolenou není standardizovaná, doporučuje se zažádat zaměstnavatele písemně.

K pobírání rodičovského příspěviku je potřeba vyplnit formulář „Žádost o rodičovský příspěvek a doložit k němu: občanský průkaz všech osob uvedených v žádosti, u dětí do 15 let rodný list a žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek nebo potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku a potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy či jiného předškolního zařízení pro děti, jestli je dítě navštěvuje. O rodičovský příspěvek se žádá na místním úřadu práce, na odboru státní sociální podpory. Nárok na rodičovský příspěvek může být uplatněn i zpětně – maximálně tři měsíce od měsíce, ve kterém bylo o tuto dávku požádáno.

Od 1. ledna 2012 již nebude možné čerpat tzv. prodloužený rodičovský příspěvek do sedmi let dítěte na dítě se zdravotním postižením v souběhu s příspěvkem na péči. Rodiče dítěte se budou muset rozhodnout, zda je pro ně výhodnější čerpat rodičovský příspěvek, který budou moci čerpat maximálně do 4 let věku dítěte a maximálně do částky 220 000,-Kč (viz výše), anebo příspěvek na péči.

V případě, že bylo dítě převzato do péče kojeneckého či jiného zdravotního zařízení a rodič mezitím nastoupil do práce, nebo že se rodič přestal starat o dítě, které bylo proto svěřeno do rodinné či ústavní péče, rodičovská dovolená se přerušuje.

Rodičovská dovolená se poskytuje i osobám, které převzali dítě do péče, a to za obdobných podmínek jako při narození dítěte: ode dne převzetí dítěte až maximálně do dne, kdy dítě dosáhne 3 let věku. Pokud je dítě převzato do péče mezi jeho třemi až sedmi lety, poskytuje se rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká, je-li dítě, které nárok na příspěvek zakládá, či rodič, ze zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení déle než 3 měsíce, a to od čtvrtého měsíce této péče. Výjimku tvoří případ, kdy rodič o dítě pečuje jako jeho doprovod, potom mu nárok na rodičovský příspěvek zůstává.

Pokud rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek do 31. 12. 2011, může se rozhodnout, jestli chce čerpat rodičovský příspěvek podle starých pravidel (tedy podle právní úpravy platné do 31. 12. 2011), nebo nových pravidel (podle právní úpravy, která je v platnosti od 1. 1. 2012). O případný přechod na novou právní úpravu musí rodič zažádat písemně.

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. v době, kdy čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect