rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba

Pečujete-li o dítě do 15 let a ńebo jste-li těhotná zaměstnankyně, máte nárok na pružnou pracovní dobu. Zaměstnavatel není povinen požadavku vyhovět pouze brání-li mu provozní důvody. V případě, že Vám zaměstnavatel argumentuje provozními důvody, kontaktujte pro ověření platnosti jeho tvrzení naši bezplatnou právní poradnu.

U pružné pracovní doby volí zaměstnanec či zaměstnankyně začátek a/nebo konec pracovní doby, ale nachází se na pracovišti v pevně daném čase, který stanoví zaměstnavatel. Časové úseky, které si zaměstnanec či zaměstnankyně volí, nazýváme volitelnou pracovní dobou. Časový úsek, v němž je zaměstnavatel povinen být na pracovišti, se nazývá základní pracovní doba. Začátek a konec základní pracovní doby volí zaměstnavatel. Volitelnou pracovní dobu určí zaměstnavatel na začátek a konec základní pracovní doby tak, že celková délka směny nepřesáhne 12 hodin.

Například zaměstnavatel stanoví základní pracovní dobu od 9.00 do 15.00 hod a volitelnou dobu stanoví od 7.00 do 9.00 a od 15.00 do 18.00. Jako formu zvolí pružný pracovní týden. To znamená, že zaměstnanec či zaměstnankyně musí být na pracovišti každý den od 9.00 do 15.00 a je na něm, jak si zbývající pracovní dobu v celkovém počtu 40 hodin týdně rozloží, tak aby celková odpracovaná doba za jeden týden činila 40 hodin.

Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. To neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti (nemoc), kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy nebo platu. Jestliže má zaměstnanec stanovenou základní pracovní dobu od 9.00 hod, ale vždy je na pracovišti od 8.00 hod, neposuzuje se návštěva lékaře jako překážka v práci, je-li dotyčný zaměstnanec v 9.00 již na pracovišti.

Překážky na straně zaměstnavatele při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují jako výkon práce, jestliže zasáhly do směny zaměstnance, a to za každý jednotlivý den v rozsahu průměrné pracovní směny. Například, když zaměstnavateli vypadne síť, se kterou zaměstnanci pracují, řekněme od 12.00 do 16.00, přičemž volná pracovní doba zaměstnance je od 7.00 do 19.00 a základní od 9.00 do 15.00 a směna zaměstnance je 8 hodin, bude délka pracovní překážky v práci 4 hodiny, i když konkrétní zaměstnanec pracuje už od 7.00, má tedy napracováno už 5 hodin.

Jak přesvědčit zaměstnavatele k zavedení pružné pracovní doby?

Pro zaměstnavatele není zavedení pružné pracovní doby nijak výrazně zatěžující. Nezvyšuje náklady.

Pakliže zůstává například šestihodinová základní doba a pohyblivé jsou 2 hodiny, nemůže docházet k tomu, že by zaměstnanci neměli dost času na společnou komunikaci, která může přispívat ke snížení pracovního výkonu. Přitom to může umožnit vyzvedávat dítě ze školy či školky bez stresu.

Máte-li zájem o pružnou pracovní dobu, pokuste se o tom se svým zaměstnavatelem hovořit a přesvědčit ho. Bez stresu budete lépe pracovat, stanete se loajálnějším zaměstnancem.

Spolupracujte na svém plánu prosazení pružné pracovní doby s odbory. Zaměstnavatel pružnou dobu stanovuje zpravidla po projednání s odbory a zakotvuje ji v pracovním řádu.

Kdo se rozhoduje pro pružnou pracovní dobu

Možná i pro vás je klíčovou životní otázkou, jak sladit zaměstnání a další aktivity, kterým se chcete věnovat. Přemýšlíte, jak sladit kariéru a partnerský život nebo studium. Pružná pracovní doba se může stát řešením pro vás a stejně tak pro manželství, kde ani jeden z rodičů nemůže či nechce kvůli péči o potomky plně opustit svou profesi. Existují i povolání, v nichž je očekáván větší výkon v určitých obdobích, načež v následujících dnech pracovní tempo polevuje. V ideálním případě může tato forma práce přispívat k intenzivnějšímu sladění osobní a pracovní roviny. Přináší ale také rizika, která mohou život znepříjemnit a zkomplikovat.

Jak se v pružné pracovní době nepřetížit

Možnost ovlivnit časové nastavení své práce vám dává prostor přizpůsobit činnost vlastnímu dlouhodobému i aktuálnímu nastavení nebo biorytmu. Každý z nás o sobě ví, zda raději vstává s prvním zakokrháním, jestli jeho nejlepší nápady přichází za pět minut dvanáct nebo jeho mysl v dopoledních hodinách funguje na poloviční provoz. Individualizovaná organizace pracovní doby tak může zlepšit vaši výkonnost i zvýšit pracovní spokojenost. Zároveň ale vyžaduje vyšší míru sebeovládání, zodpovědnosti a schopnost efektivně plánovat čas. Předejít přetížení vlastního organismu i psychiky můžete například dodržováním následujících doporučení:

 • sledujte své fyzické i psychické prožitky, zejména únavu a slabost.
 • plánujte si v práci přestávky a pokuste se je dodržovat.
 • snažte se udržet vyvážený poměr práce a dalších aktivit v průběhu celého pracovního týdne nebo měsíce.
 • uvědomte si, že i v rámci pružné pracovní doby je, za práci přes čas považováno až překročení stanoveného objemu práce v rámci daného časového období.
 • spolupracujte s kolegy v míře, která je dána vaší i jejich náplní práce. Nenechte si přidělovat úkoly, které vám nepatří, dokud nejsou splněny všechny vaše.

Práce s časem a prioritami

 • stanovujte si jasné termíny a úkoly na každý den a snažte se je dodržovat.
 • nespoléhejte na to, že většinu práce stihnete v posledním pracovním dni nebo týdnu.
 • počítejte s tím, že průměrně 20% naplánované pracovní doby budete muset věnovat nečekaným událostem.
 • neodkládejte neoblíbené pracovní aktivity na pozdější dobu. Pokud se jim budete věnovat unaveni, zhorší se vaše psychické naladění a poklesne motivace, což může zhoršit výkonnost a vést k chybám.
 • pokud se vám práce opakovaně kupí a nestíháte ji v určitých dnech, analyzujte příčinu tohoto jevu. Pomoci může zaznamenávání pracovních i nepracovních aktivit v určitém období (například horizont týdne či měsíce) a následné vyhledání a pojmenování tzv. žroutů času.
 • patří k vašim povinnostem vyplňování každodenních zpráv či pracovních výkazů? Věnujte se jim pravidelně, na konci pracovního období vám zaberou výrazně více času.

Pracující s pružnou pracovní dobou a lidé kolem něj (rodina, partnerský vztah)

Práce v pružné pracovní době může představovat řešení problému s časem pro mnohé jedince, partnery i rodiny. Mnozí manželé s dětmi předškolního či školního věku využívají klouzavou pracovní dobu, aby zajistili doprovod dětem do školy nebo na volnočasové aktivity, mohou se vystřídat a při tom jim zůstává plná výše platu. Podobná je také možnost střídat se v péči o rodinné příslušníky, kteří mají speciální potřeby. Vliv pružné pracovní doby na rodinu a vaše nejbližší:

 • stanovte si pro sebe ideální průběh pracovního týdne a pokuste se takové uspořádání dodržet.
 • pokud se opakovaně v určitý den objevují události, kvůli kterým musíte zaměstnání opustit dříve, než bylo v plánu, zkraťte v ten den pracovní dobu trvale a najděte náhradní dobu, kterou budete striktně dodržovat.
 • požadujte, aby okolí respektovalo vaše časové potřeby, pracovní rozvrh a nezneužívalo možnost změn a posunů. Měníte-li něco na poslední chvíli, dejte jasně najevo, že jde o výjimečnou událost.
 • i když pracujete v pružné pracovní době, můžete využívat pomoc rodiny, pečovatelských či ošetřovatelských služeb, nezapomínejte na to.
 • týká se pružná pracovní doba vás i partnera? Hlídejte, aby z vašeho rozvrhu nezmizel čas, který trávíte společně. Pokud se v domácnosti jen střídáte a možností k setkání je málo, váš vztah tím může být ohrožen.
 • pracujete v klouzavé pracovní době jen vy? Dbejte na to, aby vás partner či rodina nevnímali jako pohotovostní službu, kterou lze využít v jakýkoli moment dne.

Pracující s pružnou pracovní dobou a jeho nadřízení, kolegové a podřízení

 • pokud v systému pružné pracovní doby pracují i vaši spolupracovníci, stanovte si jasná pravidla kontaktu a předávání informací, které k práci potřebujete.
 • stejně tak si vymezte a sdělte, kdy se věnujete čtení emailů a další komunikaci.
 • jako nadřízený i podřízený respektujte stanovenou základní pracovní dobu a to samé očekávejte od svého okolí
 • buďte si vědomi, že vaši kolegové mohou s časovým plánem zacházet jinak než vy. Přesto dodržujte uspořádání, které se osvědčilo a vyhovuje vám a nenechte se strhnout například k dřívějším odchodům z práce, delším přestávkám a podobně. Zamezíte tak vlastnímu vyčerpání a přetížení.

Často kladené otázky

Pokud pracuji v pružné pracovní době, může zaměstnavatel toto uspořádání dočasně měnit?

Ano, existují zákonem ošetřené situace, v nichž se takové rozvržení pracovní doby neuplatní, například při pracovní cestě, při nutnosti zabezpečení naléhavého úkolu apod. V takovém případě se vychází z předem stanoveného rozvržení týdenní pracovní doby, které stanovuje zaměstnavatel. Takové rozvržení by měl zaměstnanec znát v době podpisu pracovní smlouvy.

Volitelná pracovní doba stanovená mým zaměstnavatelem začíná v 7.30, základní pracovní doba v 9.00. Pokud půjdu s dítětem k lékaři a do práce přijdu v 8.30, je nutné si hodinu napracovat?

Překážky na straně zaměstnance, které zasáhly do volitelné pracovní doby jsou podle zákoníku práce považovány za omluvené, ale nikoli za výkon práce. Dobu, kterou v takovém případě trávíte mimo pracoviště, je třeba napracovat, přičemž není považována za přesčas.

Je možné, aby pracovní aktivity, na nichž nadřízený vyžaduje mou účast, byly plánovány do úseku volitelné pracovní doby? Jak se v takovém případě zachovat?

Plánování volitelné pracovní doby, která je upravena v pracovní smlouvě, je právem zaměstnance. Povinné pracovní aktivity by proto zaměstnavatel měl stanovovat do pracovní doby základní. Pokud vznikají rozpory, upozorněte na znění pracovní smlouvy a pokuste se dohodnout úpravu.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect