rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Práce z domova

Práce z domova

Práce z domova je vykonávána v bydlišti zaměstnance nebo na jiném místě mimo pracoviště zaměstnavatele. Je-li míst výkonu práce více, je nezbytné, aby všechna tato pracovní místa byla ve smlouvě uvedena. Práci z domova je samozřejmě možné kombinovat s prací na pracovišti.

Zaměstnavatel nemůže práci doma zaměstnanci nařídit ani ho k práci doma nutit. Zaměstnavatel není v žádném případě povinen žádosti o práci doma zaměstnanci vyhovět, a to ani v případech, jedná-li se například o osobu pečující o malé dítě či osobu zdravotně postiženou. Zaměstnavatel nemůže bez souhlasu zaměstnance vstupovat do místa výkonu práce.

Pracovní doba je pro práci z domova omezena maximálně na 40 hodin týdně. Zaměstnanec si však může samostatně podle svých potřeb stanovit počátek a konec pracovní doby, rozvrhnout přestávky, zkrátka upravit svou pracovní dobu.

V souvislosti s tímto typem práce jsou často používány pojmy „homeoffice“, homeworking“ a „teleworking“. „Homeoffice“ označuje spíše výjimečnou situaci, kdy zaměstnanec jednou za čas z určitého důvodu pracuje doma, při „homeworking“ je vykonávání práce doma domluvenou normou a „teleworkingem“ se rozumí práce na dálku, při které výkonem práce není ani sídlo zaměstnavatele, ani jím nemusí být bydliště zaměstnance.

Práce z domova může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Není-li vykonávána v pracovním poměru nebo v rámci pracovních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, nejedná se už o pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Práci z domova však lze vykonávat i na základě jiných, např. občanskosprávních nebo obchodněprávních smluv či na základě živnostenského oprávnění. V těchto případech však případného zaměstnance či zaměstnankyni nechrání zákoník práce.

Co je vhodné podrobněji upravit v pracovní smlouvě:

 • místo výkonu práce
 • pracovní podmínky
 • zabezpečení a uchování dat (Pracujete-li s osobními a citlivými údaji, jejichž ochrana vyplývá přímo ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, je potřeba zákonným způsobem zabezpečit nejen ochranu osobních a citlivých údajů v počítači, ale i údajů v různých založených složkách.)
 • podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • pracovní doba (ve smlouvě by měl být dohodnut způsob evidence (vykazování) odpracované doby)
 • vybavení pracovním zařízením či náhrada za používání vlastního pracovního zařízení
 • náhrada nákladů zaměstnance

Pro koho především je práce z domova vhodná?

 • pro ty, kteří bydlí na obtížně dostupných místech či velmi daleko od pracoviště
 • pro otce a matky na rodičovské dovolené a pro rodiče malých dětí
 • pro ty, kteří dlouhodobě pečují o členy či členy domácnosti
 • pro lidi s handicapem
 • pro ty, kteří z nějakého důvodu preferují práci z domova nebo pro ty, kteří chtějí práce z domova využít např. pro přechodné období těhotenství, změn či dlouhodobější léčby

Jak pracovat s časem ?

Práce z domova klade obrovské nároky na schopnost organizovat a plánovat si vlastní čas. Proto je třeba si jasně vymezit rozmezí, v němž pro vás bude nejvýhodnější práci vykonávat. Při stanovování této doby berte v úvahu následující faktory: rozvrh práce stanovený zaměstnavatelem, vlastní biorytmus (pokud se staráte o dítě, pak biorytmus, potřeby a zvyky dítěte či dětí), pracovní a denní rozvrh partnera, jaké jsou další činnosti, kterým se doma chcete/potřebujete/musíte věnovat, co vám dodržení časového plánu může komplikovat a jak se takovým komplikacím můžete vyhnout. Nezapomínejte, že někdy také musíte odpočívat.

Takto vytvořený plán berte jako ideální variantu a snažte se jej dodržovat. Mějte ale přitom na paměti, že vám má pomoci, nikoli vás stresovat. S časovým plánem seznamte své okolí, především rodinu, partnera a děti. Dejte jim najevo, že čas určený pro práci jim věnovat nemůžete. Často pomáhá takto vymezený čas jasně označovat jako svou „pracovní dobu“ a dát tak najevo, co v takovou dobu děláte.

Pro vykonávání práce si vyhraďte vlastní prostor, vyberte si místnost nebo její část, která bude vaší pracovní zónou. Vytvořte si místo na pracovní pomůcky, techniku a další potřeby a trvejte na tom, aby jej okolí respektovalo.

Jak uhájit sociální kontakty?

Práce z domova samozřejmě znamená méně důvodů domácí prostředí opustit a vydat se někam ven. Tak ovšem velmi snadno uvadají sociální kontakty, což může vést až k jejich úplné ztrátě, která pak přináší pocity osamělosti, opuštěnosti a často také sníženého sebevědomí.

Snažte se proto kromě času pracovního a času věnovaného domácnosti či rodině plánovat také čas pro sebe samé, aktivně udržovat sociální kontakty a vazby s přáteli, známými či kolegy, scházet se s přáteli, rodinou a známými mimo domov. Najděte si koníčky, které opuštění domova vyžadují.

Pracující z domova a lidé kolem něj (rodina, partnerský vztah)

Pokud se rozhodnete pracovat doma, výrazně se dotknou a propojí dvě důležitá prostředí a dvě významné role: prostředí pracovní a domácí, čili vy jako zaměstnanec a vy jako člen rodiny, partner či rodič. Mísení rolí může vztahy a dění na domácí půdě výrazně komplikovat.

Dejte proto svému okolí co nejjasněji najevo, že doma skutečně pracujete a že tato činnost má stejný význam, jako byste se jí věnovali někde jinde. Domluvte se se členy domácnosti, že vás při práci nebudou vyrušovat.

Pokud přecházíte z klasického zaměstnání na práci doma, snažte se dodržet zvyky, které jste měli dříve, například víkendové výlety, volné nepracovní dny a podobně.

Jak přesvědčit zaměstnavatele k tomu, aby vám umožnil pracovat z domova?

Rozvažte, zda práci z domova odpovídá obsah vaší práce. Práce z domova by měla mít jasně měřitelné objektivní výsledky, podle kterých je možné ji posuzovat a měla by být samostatná a nezávislá na jednání se spolupracovníky. Zaměstnavatel musí vidět výsledky vaší práce. Vhodné pro práci doma jsou práce s prokazatelným výsledkem – účetní uzávěrka, administrativní práce, psaní textů a článků apod.

Není-li vaše práce zcela nezávislá, je možné pokusit se dohodnout se zaměstnavatelem na kombinované práci, například dva dny z domova a ostatní dny v kanceláři.

Pokuste se zaměstnavateli vysvětlit, že pokud budete pracovat doma, uvolníte v práci místo, které může být dále využito. Přesvědčte ho o tom, že doma můžete pracovat soustředěně a efektivně bez vyrušování kolegy a váš výkon se může zvýšit.

Časté dotazy:

Má práce vyžaduje využívání počítače a připojení k internetu. Musím pro ni používat vlastní techniku?

Otázka technického vybavení a pomůcek potřebných pro výkon práce, stejně jako nákladů na energie, musí být ošetřena v dohodě o práci z domova. Zaměstnavatel může techniku na základě smlouvy zapůjčit, případně se s vámi dohodnout na kompenzaci, pokud budete používat zařízení vlastní.

Je možné, abych v rámci práce z domova musel/a absolvovat například pracovní schůzky?

Potřeba chodit na pracovní schůzky se samozřejmě může objevit i při práci z domova. Aby vás konkrétní podoba práce nezaskočila, je nutné ji jasně vymezit a definovat při sepisování pracovní smlouvy. Ptejte se na všechny podrobnosti a nechte všechny pro sebe zásadní aspekty ve smlouvě jasně zaznamenat.

Může zaměstnavatel chtít, abych v rámci práce z domova byl/a k dispozici například u počítače v určitou hodinu?

Ano, to může. Zejména pokud vaše práce vyžaduje kooperaci s dalšími kolegy. V takovém případě se domluvte na časovém rozvrhu pracovní doby, který bude ošetřen smlouvou.

Zákoník práce nezakazuje uvést v pracovní smlouvě například to, že zaměstnanec bude v určitou dobu k dispozici na telefonu či internetu. Zaměstnavatel ale nemůže podle zákona rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanci pracujícímu pouze z domova. Pokud tráví zaměstnanec část pracovní doby na pracovišti, může zaměstnavatel rozvrhnout (pouze) tuto dobu.

Zdá se mi, že pro práci doma mám více úkolů, než kdybych ji vykonával/a v kanceláři.

Na práci z domova se, stejně jako na jakoukoli jinou, vztahuje jasně definovaná náplň práce, která je písemně ukotvena. Sledujte, zda úkoly, které dostáváte, tuto náplň nepřekračují, a pokud ano, konzultujte to s nadřízeným.

Stává se mi, že práci odsouvám až na noční hodiny, kdy jsem příliš unaven/a vše trvá déle. Jak s tím bojovat?

Pokuste se zjistit, zda vás od práce odvádí něco konkrétního, a takový vliv eliminovat. Pokud je pro vás skutečně výhodnější pracovat později, protože se například v klidu lépe soustředíte, pokuste se přeorganizovat den tak, aby se vám večer dostávalo energie.

Když jsem doma a pracuji, neznamená to, že vlastně okrádám rodinu o čas či pozornost?

Pokud pracujete doma, jde o stejnou činnost, jakou byste vykonával/a v zaměstnání. Buďte si vědom/a jak času, který věnujete práci, tak toho, který dostává rodina.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect