rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Návrat do zaměstnání

Návrat do zaměstnání

Aktualizováno dle platné legislativy 2012

Vrátí-li se zaměstnankyně do zaměstnání ihned po skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen zařadit ji na jejich původní práci a pracoviště, tzv. na jejich „původní židli“. Není-li to možné proto, že tato práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, musí je zaměstnavatel zařadit podle pracovní smlouvy. Nárok vrátit se na svojí původní židli má i zaměstnanec - otec po skončení rodičovské dovolené, kterou čerpal v rozsahu doby, v jakém je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (viz výše).

Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, nemají nárok na to, aby byli zařazeni na své původní místo, tzv. „svojí původní židli“. Mají však nárok na to, aby byli zařazeni na místo, které odpovídá jejich pracovní smlouvě. Záleží tedy na tom, jak široce mají v v pracovní smlouvě definován druh práce, kterou mají vykonávat.

Pokud se zaměstnanec/kyně vracejí do práce po mateřské a rodičovské dovolené, mají nárok na to, aby jim byla přidělena práce v rozsahu pracovní smlouvy. Např. pokud má zaměsnanec/kyně uzavřenou pracovní smlouvu na 40 hodin týdně, nemůže ho/jí zaměstnavatel nutit k tomu, aby pracoval/a pouze 20 hodin týdně s poukazem na to, že více práce nemá. Stejně tak zaměstnavatel nesmí osobu vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou. Zaměstnavatel nemůže nikoho nutit ke změně délky trvání pracovního poměru a ke zkrácení pracovního úvazku. Jak ke změně délky trvání pracovního poměru, tak ke změně rozsahu pracovní doby je nutný souhlas obou stran, jak zaměstnavatele tak zaměstnance/kyně. Než budete souhlasit s takovou změnou, velmi pečlivě zvažte všechny důsledky, které to pro vás může mít. Je třeba počítat s tím, že se zkrácením pracovní doby dojde také k úměrnému snížení mzdy nebo platu. V případě, že by zaměstnavatel neměl pro zaměstnance/kyni práci odpovídající pracovní smlouvě a nedošlo by ani k dohodě o změně pracovní smlouvy, jednalo by se o překážky v práci na straně zaměstnavatele a ten by byl povinen poskytnout zaměstanci/kyni náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku.

V průběhu mateřské dovolené nesmí rodič vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a PPM, nicméně může pro svého zaměstnavatele pracovat na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, přičemž druh práce musí být odlišný od druhu práce, který vykonává v pracovním poměru. Žádný zaměstnavatel ale nesmí zaměstnat ženu v období šestinedělí. V době, kdy je žena těhotná či na mateřské dovolené či kdy je muž na rodičovské dovolené v době, po kterou by mohla matka čerpat mateřskou dovolenou, náleží zaměstnankyni či zaměstnanci zvláštní ochrana na trhu práce. Mimo jiné jim zaměstnavatel nemůže dát výpověď z toho důvodu, že se on či jeho část přemisťuje.

Uvažujete-li o dřívějším návratu na trh práce než po třech letech rodičovské dovolené, snažte se PŘEDEM dohodnout se zaměstnavatelem, že si vezmete rodičovskou dovolenou kratší, např. 18 měsíců a pak se domluvíte dále, jestli nastoupíte nebo ještě ne. Zaměstnavatel nemá právo Vás nutit k dřívějšímu návratu do práce. Vy však máte právo předem si dohodnout dřívější návrat z rodičovské dovolené, a v případě, že se rozhodnete své rozhodnutí změnit, tak na rodičovské dovolené setrvat a do práce dříve nenastoupit. Mějte ale na paměti složitou situaci Vašeho zaměstnavatele, který za Vás najímá po dobu Vaší rodičovské dovolené pracovní sílu na dobu určitou. Rodičovskou dovolenou při svém návratu do práce můžete přerušit a v případě potřeby se k ní opět navrátit.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni/ci rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém o ní požádají; nejsou povinni čerpat rodičovskou dovolenou v celku. Např. je tedy možné, aby zaměstnankyně/ec rodičovskou dovolenou ukončil v jednom roce dítěte a následně o ní znova požádal/a ve dvou letech dítěte. Také je možné, aby se rodiče dítěte na rodičovské dovolené střídali, a to i vícekrát, např. po půl roce.


 

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect