rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Další možná opatření

Další možná opatření

Aktualizováno dle platné legislativy 2012.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (kam patří dohody o provedení práce, a dohody o pracovní činnosti) se od pracovních poměrů na základě pracovní smlouvy liší tím, že jsou založeny na méně formálním smluvním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanci, kteří pracující na základě těchto dohod, nemají všechna práva, která zákoník práce garantuje zaměstnancům v pracovním poměru.

Výhodou práce na základě dohod je především to, že tyto smlouvy umožňují zaměstnancům flexibilitu. Zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a ten si tak zpravidla může rozvrhnout práci podle svých časových možností. (Toto platí zejména v případě dohody o provedení práce, kde zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci pouze splnění sjednaného pracovního úkolu za sjednaný počet hodin.)

Největší nevýhodou prací konaných na základě dohod je, že pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem nesjednali způsoby zrušení dohody, zaměstnavatel může dohodu jednostranně zrušit z jakéhokoli důvodu či dokonce bez jeho udání. (15denní výpovědní dobu vyžaduje zákoník práce pouze v případě zrušení dohody o pracovní činnosti.)

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP)

Dohoda o provedení práce má jednorázový charakter. Obvykle ji uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem ke splnění jednoho pracovního úkolu. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může se zaměstnancem během jednoho kalendářního roku uzavřít libovolný počet dohod o provedení práce, avšak práce na základě těchto dohod nesmí dohromady přesáhnout 300 hodin.

Náležitosti dohody o provedení práce:

  • dohoda musí být písemná, jinak je neplatná
  • vymezení pracovního úkolu
  • předpokládaný rozsah práce
  • výše odměny
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá.

V dohodě může být upravena možnost odstoupení od smlouvy pro případ, že zaměstnanec nesplní nebo nemůže splnit sjednaný úkol v požadovaném termínu.

Pojištění zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce

Novela z letošního roku zavedla povinné nemocenské pojištění zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce. Podmínkou vzniku nemocenského pojištění je, aby zaměstnání trvalo aspoň 15 kalendářních dnů. Další podmínkou je minimální výše sjednaného příjmu 2 500 Kč v kalendářním měsíci,.

Nově má zaměstnanec pracující na základě dohody o provedení práce nárok na důchodové pojištění. Podmínkou je, aby mu byl v kalendářním měsíci zúčtován příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI(DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i na delší dobu než 300 hodin v kalendářním roce, avšak může být uzavřena i na dobu kratší. Na základě této dohody není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, jinými slovy rozsah práce nesmí v průměru přesáhnout 20 hodin týdně. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena na dobu určitou i na dobu neurčitou.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti:

  • dohoda musí být sjednána písemně, jinak je neplatn
  • výše odměny

Před novelou musela být v dohodě o pracovní činnosti uvedena sjednaná práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírala. Nyní dohody o pracovní činnosti tyto náležitosti obsahovat nemusí. Je ovšem v zájmu zaměstnance, aby byly výše uvedené body v dohodě o pracovní činnosti upraveny.

Pojištění zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti:

Za zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti odvádí zaměstnavatel zdravotní, sociální i nemocenské pojištění. (Z nemocenského pojištění se hradí nejen nemocenská, ale i peněžitá pomoc v mateřství.)

Podmínkou vzniku nemocenského pojištění u zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti je, aby zaměstnání trvalo aspoň 15 kalendářních dnů. Další podmínkou je minimální výše sjednaného příjmu 2 500 Kč v kalendářním měsíci. Na zaměstnance vykonávajícímu práci na základě dohody o pracovní činnosti se vztahuje i důchodové pojištění.

Práva zaměstnanců vykonávajících práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Na práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se až na výjimky vztahuje stejná úprava zákoníku práce jako na práci vykonávanou v pracovním poměru. Neplatí to však o převedení na jinou práci a přeložení, dočasné přidělení a odměňování (s výjimkou minimální mzdy) a cestovní náhrady. Taktéž ustanovení o rozvržení pracovní doby a době odpočinku se na zaměstnance pracujícího na základě dohod konaných mimo pracovní poměr nevztahují.

Na zaměstnance pracující na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce, se vztahují ustanovení zákoníku práce, jež upravují odstupné, pracovní dobu a dobu odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance a skončení pracovního poměru. Nově také výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Odstupné

Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nepřísluší nárok na odstupné.

Pracovní doba a doba odpočinku

Rozvržení pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce se týká pouze zaměstnanců v pracovním poměru. Na zaměstnance pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se tato úprava nevztahuje. Zaměstnavatel není povinen rozvrhnout těmto zaměstnancům pracovní dobu, nicméně zákoník práce zaměstnavateli nezakazuje, aby zaměstnanci v dohodě pracovní dobu rozvrhnul. Toto rozvržení pracovní doby nemusí např. obsahovat úpravu přestávek v práci.

Jediné omezení v rozvržení pracovní doby je, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Právo zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti na dovolenou lze sjednat v dohodě, popřípadě stanovit vnitřním předpisem.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, musí být zaměstnavatelem v práci omluveni v případě důležitých osobních překážek, tedy z důvodu pracovní neschopnosti, karantény, mateřské a rodičovské dovolené a ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti. Právo zaměstnanců na jiné důležité osobní překážky v práci (např. pracovní volno v případě vyšetření nebo ošetření, narození dítěte nebo úmrtí) je možné v této dohodě sjednat, či stanovit vnitřním předpisem.

Odměna z dohody

Výše odměny a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Zaměstnanec a zaměstnavatel jsou při sjednávání odměny omezeni výší minimální mzdy. Odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.

Převedení na jinou práci

Na zaměstnance vykonávajících práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr se ustanovení o převedení na jinou práci nevztahují. To dává zaměstnavateli možnost zaměstnance převést i z jiných důvodů než jsou uvedeny v zákoníku práce. Při tomto převedení nemusí brát zřetel na zdravotní stav, schopnosti ani kvalifikaci takového zaměstnance.

Přeložení

Přeložit zaměstnance vykonávajícího práci na základě dohod do jiného místa, než jaké je v dohodě sjednáno, zaměstnavatel může i bez jeho souhlasu. Častější ovšem bude, že zaměstnavatel dohodu se zaměstnancem ukončí, pokud ho již v místě dosavadního výkonu práce nebude potřeba.

Dočasné přidělení

Na zaměstnance vykonávajících práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr se nevztahuje úprava zákoníku práce o dočasném přidělení (kdy lze zaměstnance k jinému zaměstnavateli se zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru). K jinému zaměstnavateli lze proto takového zaměstnance přidělit kdykoliv.

Cestovní náhrady

Zaměstnancům vykonávajícím práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je možné cestovní náhrady poskytnout pouze v případě, že toto poskytnutí bylo v dohodě sjednáno, stejně jako místo pravidelného pracoviště zaměstnance.

Pokud má však zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště.

Zdravotní prohlídka dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Uchazeči či uchazečce o zaměstnání je nařízeno podrobit se vstupní lékařské prohlídce. Tato povinnost dopadá nejen na uchazeče o zaměstnání v pracovněprávním vztahu, nýbrž i na ty, kteří chtějí pracovat na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.

Osoba ucházející se o zaměstnání se podle tohoto ustanovení považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vstupní lékařskou prohlídku hradí zpravidla osoba ucházející se o zaměstnání.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect