rodiče-ti jen stojíděti-ti zlobípes štěká..a mimino takyhop
 
www.materskarodicovska.cz › Částečný úvazek

Částečný úvazek

Rodič, který pečuje o dítě mladší 15 let nebo těhotná zaměstnankyně mají právní nárok na částečný pracovní úvazek (kratší pracovní doba). Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, nebrání-li mu závažné provozní důvody. V případě, že Vám zaměstnavatel argumentuje provozními důvody, kontaktujte naši právní poradnu, zda jedná oprávněně.

Částečný pracovní úvazek vzniká, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na kratší pracovní době, než je stanovená týdenní pracovní doba (40 hodin), pak přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají poměrně této pracovní době. Hodinová mzda při částečném úvazku musí být stejná jako mzda za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty na plný úvazek. To platí i pro poskytování zaměstnaneckých výhod, které musí být poskytovány poměrně. V opačném případě se jedná o diskriminaci.

Částečný úvazek může mít nejrůznější rozsah, může se jednat o práci na 90%, může být poloviční, třetinový apod. Můžete pracovat v jakémkoli denním rozvržení, například u polovičního úvazku 4 hodiny denně nebo dva dny po 8 hodinách a jeden po 4. Záleží na dohodě se zaměstnavatelem, ale pakliže se nemůžete dohodnout, o rozvržení rozhoduje zaměstnavatel.

Zaměstnavatel k práci na částečný úvazek nemůže zaměstnance nutit.

Nárok na dovolenou je stejný počet dní jako u ostatních, kdo pracují na plné úvazky, ale jedná se o počet dní, ve kterém byste odpracovali průměrný počet hodin své pracovní denní doby. Tj. při polovičním úvazku by se jednalo o 20 dní dovolené po 4 hodinách.

Práce přesčas nesmí být pracovníkovi s částečným úvazkem nařízena, a i u těchto zaměstnanců je prací přesčas až práce přesahující 40 hodin týdně, do 40 hodin týdně bude zaměstnanec za přesčasy dostávat pouze běžnou hodinovou mzdu.

Částečný úvazek může být sjednán přímo v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Tato dohoda může mít jak písemnou tak ústní formu. Může být sjednána časově neomezeně či pouze na dobu určitou. Doporučujeme sjednání pracovní doby písemně a časově omezeně (lze prodlužovat do věku 15 let dítěte), pro případ, kdybyste se rozhodli z jakýchkoli důvodů pro změnu na úvazek celý.

Součástí smlouvy by měla být výše úvazku a rozvržení úvazku (které dny budete pracovat).

Ve smlouvě musí být určena vaše pracovní náplň, obsah vaší práce má být snížen přiměřeně výši úvazku. Mnoho zaměstnanců na částečný úvazek čelí větším objemům práce – pracovní telefonáty mimo pracovní dobu, vyřizování e-mailové korespondence, komunikace s kolegy, kteří s vámi musí akutně řešit problém, i když zrovna není vaše pracovní doba apod. Zaměstnat zaměstnance na nižší úvazek a nesnížit přitom jeho náplň práce je nezákonné.

Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody na straně zaměstnance či zaměstnankyně na částečný úvazek patří: horší postavení, pokud jde o pracovní postup, horší přístup k podnikovým školením, nižší nárok na zaměstnanecké výhody než u zaměstnání na celý úvazek a obecně nižší jistota zaměstnání. Pokuste se mluvit o tomto se svým zaměstnavatelem, už když si částečný úvazek vyjednáváte a předcházet hrozící nepřímé diskriminaci, v případě, že by vám zmíněné výhody nebyly úměrně poskytovány.

Jak přesvědčit zaměstnavatele, aby vám poskytl možnost pracovat na částečný úvazek?

Předem nepředpokládejte, že zaměstnavatel na částečný úvazek přistoupí, aniž byste se zeptali. Máte-li o něj zájem, zaměstnavatele rozhodně požádejte. 61% zaměstnavatelů, kteří částečné úvazky nenabízejí deklarovalo, že by zaměstnancům, kteří by potřebovali úpravu pracovní doby, protože pečují o malé děti, či z důvodů jiných rodinných závazků, pravděpodobně vyhovělo. (in Rodinné potřeby zaměstnanců, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009 + link.  

Obecně mají zaměstnavatelé v ČR představu, že částečný úvazek je výhodný pro zaměstnance a zaměstnankyně, avšak nevýhodný pro firmu. Snažte se přesvědčit zaměstnavatele, že to není pravda.

Nevýhod na straně zaměstnance či zaměstnankyně je ale také celá řada. Především mají tito zaměstnanci horší postavení, pokud jde o pracovní postup, mají horší přístup k podnikovým školením a kurzům, nemají takový nárok na zaměstnanecké výhody a mají obecně nižší jistotu zaměstnání. Tyto nevýhody můžou hraničit až s nepřímou diskriminací. Vyjasněte si se svým zaměstnavatelem tyto záležitosti před nástupem na částečný úvazek.

Neděláte-li manuální práci (kde je částečný úvazek dobře vymezitelný, například počtem vyrobených výrobků), dejte pozor na objem práce, který budete muset vykonávat. Nižší úvazek většinou přináší více práce, čemuž se lze jen obtížně vyhnout. Napřiklad klienti a mnohdy i kolegové Vám telefonují mimo Vaši pracovní dobu, protože neznají rozvrh Vašich hodin, ale také protože řada věcí se musí řešit akutně. A jen taková banalita jako vyplňování pracovních výkazů vám rozhodně nezabere polovinu času než jejich vyplňování při celém úvazku. Bude o něco málo kratší, ale na polovinu času se při polovičním úvazku nedostanete. Zdůrazněte to svému zaměstnavateli.

 • Za částečný úvazek budete vděční, stanete se loajálnějším zaměstnancem.

 • Budete spokojenější protože budete mít pocit, že lépe zvládáte životní situaci, například péči o malé dítě a zaměstnání - budete podávat vyšší výkon.
 • O částečný úvazek požádejte písemnou formou a požadujte též písemné vyjádření svého zaměstnavatele.

 • Chcete-li částečný úvazek na omezenou dobu, uveďte toto do smlouvy se zaměstnavatelem, kterou budete uzavírat.

 • Doporučujeme nespoléhat na ústní dohodu, což je podle zákona možné, ale uzavřít o částečném úvazku smlouvu.

Kdo se často rozhoduje pro částečný úvazek

Pokud potřebujete kombinovat profesní činnost s dalšími aktivitami, může pro vás uzavření smlouvy o práci na částečný úvazek představovat ideální řešení. Často se pro ni rozhodují lidé, kteří mají malé děti či se starají o nemohoucí členy domácnosti. Vhodná je také pro studenty v rámci získávání praxe a finančních zdrojů v průběhu studia. Pracujete-li v odvětví, které se rychle rozvíjí, může pro vás i krátkodobé opuštění zaměstnání, například v rámci mateřské dovolené, představovat riziko ztíženého návratu či dalšího uplatnění na trhu práce. Zkrácení pracovního úvazku je možností, jak udržet kontakt s prostředím, kolegy, sledovat vývoj oboru, jednoduše se nedostat mimo hru. Tato varianta je také kompromisním řešením v tzv. dvoukariérových partnerstvích, kde ani jeden z partnerů nechce či nemůže svou profesi opustit zcela. V tomto pohledu tedy práce na částečný úvazek představuje vklad do budoucna, má i ekonomický a sociální efekt. I přes všechny pozitivní aspekty může samozřejmě i takový typ zaměstnání přinášet problémy. Následující řádky upozorňují na možná rizika a uvádí nápady, jak se jim vyhnout nebo jejich vliv minimalizovat.

Co zvažovat při přijímání práce na částečný úvazek

Kratší pracovní doba vám může přinést výhody i nevýhody. Pokud se rozhodujete zda přijmout takovou pracovní pozici, věnujte pozornost těmto faktorům:

 • jak je práce rozvržena, tedy zda se jedná o menší počet pracovních dní v týdnu nebo o zkrácení času, který je třeba v zaměstnání každý den trávit
 • jaký je poměr nákladů, které taková práce vyžaduje a ekonomického efektu, jenž přinese. Například každodenní dojíždění do práce může při nižším výdělku představovat značnou zátěž. Pokud se staráte o děti nebo další osoby a v době práce vás musí zastoupit placená síla, náklady se znovu navyšují. Podobně je tomu při péči o domácnost. Pro zvážení ekonomické (ne)výhodnosti je nejvhodnější přehledná tabulka, která jasně zobrazí možné zisky i ztráty.

Jak nastavit množství práce a zacházet s časem

Přesto, že počet osob pracujících na částečný úvazek se zvyšuje, v českém prostředí se stále nejedná o běžnou záležitost. To může vést k potížím při stanovování pracovní náplně, respektive tomu, že časová dotace neodpovídá objemu práce, kterou má zaměstnanec odvést. Jako pro zaměstnance je pro vás samozřejmě nejhorší varianta, kdy je třeba odvádět vyšší výkon, než za nějž jste placeni a na který máte čas. Zaměstnavatel se pak logicky chce vyhnout situaci, v níž by množství práce bylo výrazně podhodnoceno. Abyste takovým potížím předešli, můžete:

 • trvat na tom, aby vaše náplň práce byla stanovena maximálně přesně a konkrétně.
 • máte-li dobu na zaučení, sledovat v ní, kolik času skutečně pracovní aktivity zaberou, čas si zaznamenávat a počítat, zda je úvazek nastaven dostatečně.
 • pokud je to možné, využít zkušeností kolegů, kteří pracují na podobných pozicích.
 • pokud přecházíte na částečný úvazek z plného a práci dobře znáte, vytvořit si diagram zachycující kolik času která činnost zabere a při dojednávání smlouvy z něj vycházet.
 • využít období zkušební lhůty a možností, které nabízí.
 • vědět, s kým a jak můžete či máte spolupracovat, na koho práci delegovat, kdo může úkolovat vás, tato pravidla dodržovat a možnosti využívat.
 • mít na paměti, že i v práci na částečný úvazek je dobré počítat s určitou rezervou pro nenadálé události či okolnosti a při plánování pracovní doby to brát v úvahu.
 • při přechodu z většího úvazku si jasně stanovit činnosti, které už nejsou vaší pracovní náplní a v prvních týdnech si dělat přesnější časový plán, který zohlední kratší pracovní dobu

Vaše práce na částečný úvazek neovlivňuje jen váš život, ale také život vašich nejbližších, rodiny a sociálního okolí vůbec. Vedle ekonomických faktorů nastupují tedy také aspekty prožitkové a psychologické. Ač to může znít banálně, je velmi užitečné si jasně uvědomit a pojmenovat proč se pro takové zaměstnání rozhodujete. Je vaší hlavní motivací ekonomický přínos pro domácnost? Snaha udržet kontakt s rychle se rozvíjejícím oborem a změnami, které se v něm odehrávají? Jde vám hlavně o možnost „zmizet“ občas z domu a nemít pocit, že krníte? Nebo vám ekonomická situace dovoluje věnovat se například práci v neziskovém sektoru a jde vám spíše o prožitek užitečnosti a naplnění? Možná máte další, ryze svůj důvod. Jisté je, že každá z motivací představuje zcela jiný úhel pohledu na to co budete od svého zaměstnání očekávat, jak se k němu vztahovat a prožívat jej. Pro vlastní pocit pohody je vhodné opovědět si upřímně na otázky:

 • co je mým nejsilnějším motivem při přijetí práce na částečný úvazek?
 • co od ní očekávám, jakou podobu by měl mít můj hlavní zisk?
 • jak poznám, že se má očekávání naplňují a co budu dělat pokud tomu tak nebude?
 • jak dlouho chci tímto způsobem pracovat a co plánuji dále?
 • pokud přecházím z plného úvazku, jak budu vnímat menší objem práce, případně jiné kompetence a nižší finanční ohodnocení?

Pracující na částečný úvazek a lidé kolem něj

Zopakovat si tyto otázky jednou za čas vám pomůže uvědomit si, zda jste v současném uspořádání spokojen či spokojena, zda, kam a jak se chcete posouvat dál. Jak už bylo zmíněno, práce na částečný úvazek není v českém prostředí ještě standardem. Proto nelze opominout ani reakce partnera, rodiny a okolí. Aby komunikace na toto téma probíhala bez složitostí, pokuste se držet následujících doporučení:

 • buďte si vědoma či vědom vlastních hranic, tedy toho, kdo a jak do vašeho života může zasahovat a co je skutečně jen vaše rozhodnutí
 • komunikujte co nejotevřeněji o tom, že takové zaměstnání zvažujete
 • seznamte okolí s důvody, které vás k práci na částečný úvazek vedou
 • mluvte co nejotevřeněji o změnách, které taková práce může do vašeho života, partnerství či rodiny přinést a připravujte se na ně
 • pokud máte rodinu, partnera, do rozhodování je v adekvátní míře zapojte
 • buďte ochotna či ochoten ke kompromisům a totéž očekávejte i od druhé strany
 • vězte, že pracovat na zkrácený úvazek stále znamená pracovat! Dbejte na vlastní odpočinek a prostor pro sebe a také tyto potřeby okolí sdělujte
 • nastupujete-li do zaměstnání na částečný úvazek z mateřské dovolené, vymezte a sdílejte, kolik času budete věnovat odpočinku
 • pokuste se zmapovat, kterým aktivitám v domácnosti se nebudete moci věnovat a přeorganizovat domácí systém tak, aby bylo jasné, kdo a jak je vykonává
 • podobně, pokud si pracovní úvazek snižujete, realisticky zhodnoťte kolik času tak získáte a čím jej můžete vyplnit

Pracující na částečný úvazek a jeho nadřízení, kolegové a podřízení

Někteří zaměstnavatelé nabízejí práci na zkrácené úvazky všem nebo většině zaměstnanců, jiní takovými pracovníky jen doplňují tým. Práce na částečný úvazek pak kromě kratší doby trávené v zaměstnání znamená také menší kontakt se spolupracovníky na všech pozicích. Důsledky takové odlišnosti mohou samozřejmě mít pozitivní i negativní podobu. Z hlediska psychohygieny se lze domnívat, že kratší doba trávená na pracovišti, může prostě dopřát dostatek času na odpočinek a oddálit syndrom vyhoření. Na druhou stranu, být někde méně často také znamená méně vědět o probíhajících událostech. Nedostatek informací může výkon práce zatěžovat nebo vyžadovat čas, aby se s nimi pracovník seznámil. Řidší příležitosti ke komunikaci s kolegy či nadřízenými se také stávají zdrojem nejasností o tom, co a kdo vlastně dělá, případně zda jsou všichni vytíženi stejně. Komplikacím, nedůvěře či pomluvám lze předejít dodržováním těchto doporučení:

 • je-li pro vaši práci kontakt s nadřízenými či kolegy důležitý a pracovní doba neumožňuje časté potkávání, stanovte si pravidelné schůzky a choďte na ně s připravenými podklady
 • jasně komunikujte svůj pracovní rozvrh, stejně jako dobu, kdy například jste v dosahu telefonu nebo elektronické pošty.
 • trvejte na jasném vymezení pravomocí a kompetencí a striktně je dodržujte.
 • pokud je to možné, seznamte kolegy se svou pracovní náplní a pokuste se poznat také jejich.
 • o své práci hovořte otevřeně, nedávejte prostor spekulacím.
 • nevyhýbejte se příležitostem k neformálním kontaktům, posilovat vlastní roli v pracovní skupině nebo teamu.

Časté dotazy:

1. Každý měsíc odpracuji větší počet hodin, než činí můj zkrácený pracovní úvazek. Jak má být taková činnost hrazena?

I v rámci zkrácených pracovních úvazků je za standardní pracovní dobu považováno 40 hodin týdně. Nárok na příplatek za práci přesčas nebo náhradní volno vzniká jen při překročení tohoto limitu.

2. Vedle činnosti vykonávané v zaměstnání, vyžaduje má práce také domácí přípravu. Jedná se o součást zkráceného úvazku a mám nárok na mzdu za tuto práci?

Jakákoli smlouva o pracovní činnosti má obsahovat jasné vymezení náplně práce a místa, kde bude vykonávána. Pokud je domácí příprava nutnou součástí práce, trvejte na jejím ukotvení v pracovní smlouvě.

3. Uvažuji o práci na částečný úvazek, přičemž bych po roce rád/a dosáhla navýšení pracovní doby. Je to možné?

Taková úprava je teoreticky možná, pokud s ní souhlasí obě smluvní strany. Své požadavky tedy konzultujte se zaměstnavatelem a vše, na čem se dohodnete, zaneste do uzavírané pracovní smlouvy.

4. Chystám se pracovat na nižší úvazek a obávám se, že moje rodina mě stále bude vnímat jako osobu v domácnosti a vyžadovat stejnou péči jako dosud. Mohu to nějak ovlivnit?

Práce na částečný úvazek, stejně jako jakékoli jiné zaměstnání, ubírá čas a energii. Pokuste se předem odhadnout, kterých činností se budete muset vzdát a domluvit se s rodinou nebo partnerem, kdo a jak je zajistí. Stejně jako v zaměstnání si i v novém rodinném uspořádání můžete stanovit „zkušební dobu“ a zjistit, jak systém funguje.

5. Ovlivní to, že budu zaměstnána na částečný úvazek výši mého důchodu?

Ano, výše důchodu se vypočítává ze mzdy nebo platu za celé období trvání důchodového pojištění. Pakliže pracujete na částečný úvazek, zpravidla pobíráte nižší mzdu nebo plat než Vaši kolegové. Tato skutečnost tudíž ovlivní výši přiznané důchodové dávky.

loga esf a oplzz
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect